Tôm

13 THG08

QUY TRÌNH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CONG THÂN ĐỤC CƠ TRÊN TÔM

MAGIE-MIX - CUNG CẤP MAGIE VÀ KHOÁNG ĐA LƯỢNG CHO TÔM


13 THG08

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI TÔM

VB-EM - Phân Hủy Chất Thải Hữu Cơ - Đối Kháng Khuẩn Vibrio Gây BệnhSUPER BACILLUS BT - Bước Đột Phá Trong Xử Lý Nhanh Khí Độc NH3, NO2 - Làm Sạch Nước Và Đáy Ao