TUBO-F

  • ID
    202008-0243
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    1KG

DIỆT KHUẨN CỰC MẠNH - DIỆT NHANH VI KHUẨN
GÂY BỆNH GAN - PHÂN TRẮNG TRÊN TÔM

Tags :tôm ,

ingredient

- Potassium monopersulfate (KHSO5)

- Tá dược vừa đủ  

uses

- Diệt khuẩn nguyên sinh động vật,  nấm có trong môi trường nước nuôi thủy sản.

User manual

- Định kỳ: Dùng 1kg TUBO-F/2.500-3.000m3 nước, xử lý 10 ngày 1 lần. 
- Khi ao nhiễm bệnh: Dùng 1kg TUBO-F/1.500-2.000m3 nước ao.