VB-INTRACOX 2.5

  • ID
    202009-0303
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    250ml, 1L

Trị Cầu Trùng Ruột Non
Manh Tràng
Cầu Trùng Máu Tươi

ingredient

Toltrazuril   
Dung môi vừa đủ  

uses

- Trị bệnh cầu trùng trên gia cầm.

User manual

- Gia cầm: 1ml/3,5kg thể trọng.
- Điều trị trong 2 ngày liên tục.

Thời gian ngưng sử dụng thuốc:
- Lấy thịt: 16 ngày.