NITROXIN

  • ID
    202008-0241
  • Manufacturer
    VIBO
  • weight
    250G, 500G

Vi Sinh Chuyên Xử Lý Khí Độc NH3, NO2 

ingredient

Bacillus subtilis, độ ẩm, lactose.

uses

- Phân hủy chất thải hữu cơ trong ao nuôi tôm.
- Làm sạch nước (ngăn ngừa và giảm khí độc NH3, NO2), ổn định màu nước trong ao nuôi.

User manual

- Định kỳ: Dùng 250g NITROXIN/2.000-2.500 m3 nước, để ngăn ngừa khí độc NH3, NO2 trong ao nuôi.
- Ao có khí độc NH3, NO2 cao: Dùng 250g NITROXIN/1.500 - 2.000 m3 nước ao, liên tục 2-3 ngày lúc 8-10h sáng.

 

* Lưu ý: Tăng cường chạy quạt và đảm bảo Oxy trong ao > 4ppm, để tăng hiệu quả sử dụng.